Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 28 oktober 2021

1. Definities
Smit Creative, ingeschreven onder nr. 62445529 bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. Opdrachtgever: Elke wederpartij van Smit Creative.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten, aangeboden door of tot stand gekomen met Smit Creative de toepassing van bepalingen of voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten;

b. Een beroep op afwijking van deze voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien die afwijkingen schriftelijke zijn overeengekomen of indien zowel voor opdrachtgever als Smit Creative vaststaat dat die afwijking is overeengekomen.

3. Aanvaarding
a. Met Smit Creative gesloten overeenkomsten (en eventuele wijzigingen daarop) met betrekking tot zaken of diensten, zijn voor Smit Creative slechts bindend voor zover zij schriftelijk door Smit Creative zijn bevestigd of schriftelijk zijn aanvaard;

b. Administratieve en schrijffouten kunnen te allen tijde worden hersteld;

c. Smit Creative is gerechtigd om alvorens tot levering of uitvoering over te gaan, de aanneemsom, een voorschot, dan wel zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen;

d. In geval van wijzigingen door de opdrachtgever in de uit te voeren opdracht zal Smit Creative binnen de grenzen van het redelijke, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

4. Prijzen
a. Alle geoffreerde prijzen zijn steeds exclusief Omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders vermeld;

b. Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en/of heffingen op verrichte diensten of geleverde zaken, welke van kracht worden tussen het tijdstip van de totstandkoming van een overeenkomst en de levering, zijn voor rekening van de opdrachtgever;

c. De kosten van aflevering (waaronder kosten van weging en telling, kosten van overleveren, kosten van oververpakking begrepen, vezendkosten) komen ten laste van de opdrachtgever;

d. Smit Creative kan bij een levering die uit gedeelten bestaat, na elke deellevering factureren;

e. Smit Creative is bevoegd om voorafgaand aan een opdracht vooruitbetaling van het offertebedrag of een deel daarvan te verlangen;

f. Smit Creative kan zekerheidstelling ter hoogte van het offertebedrag, voorafgaand of tijdens een opdracht van de opdrachtgever verlangen;

g. Indien tussen partijen slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de reclamebranche als redelijk beschouwd bedrag.

h. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website of webshop is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

5. Prijswijzigingen
Smit Creative is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien:

a. Sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van omstandigheden:

Algemene kosten (met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten);
Overige omstandigheden die in het algemeen met voorgaande omstandigheden vergelijkbaar zijn.
b. De inhoud van de opdracht bij instructie van de opdrachtgever wijzigt of extra werkzaamheden gevolg zijn van verstrekking door opdrachtgever van onduidelijke materiaal (schetsen/tekeningen/modellen/beelden), ondeugdelijke informatiedragers etc.;

c. Sprake is van buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

6. Levering
a. Smit Creative spant zich in om conform de in de overeenkomst vastgestelde termijn te leveren, conform de opdracht en de daarin vastgestelde hoeveelheden/kwaliteit;

b. De overeengekomen af- of opleveringstijden zijn bij benadering opgegeven en derhalve, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet bindend;

c. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de te leveren zaken. De opdrachtgever is terstond in verzuim en schadeplichtig indien hij niet aan deze verplichting voldoet;

d. Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten wegens niet meewerken aan levering;

e. Overschrijding van de af- of opleveringstermijnen kunnen in beginsel niet tot ontbinding van de overeenkomst leiden, noch tot opschorting van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever aan Smit Creative bij aangetekend schrijven een redelijke termijn verlenen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen;

f. Indien de overschrijding van dien aard is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat deze overeenkomst gestand doet, dan is opdrachtgever gerechtigd om de opdracht bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 4 weken te annuleren;

g. Indien de zaken bij de opdrachtgever worden afgeleverd dan dient de opdrachtgever de kosten van het transport te dragen;

i. Bij levering onder rembours dient de opdrachtgever alvorens de zending te accepteren, na te gaan of de zaken in onbeschadigde staat zijn;

j. De opdrachtgever draagt zorg voor verzekering tijdens het vervoer.

7. Overmacht
a. Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk voor zover voortzetting van deze overeenkomst door de partij die de ontbinding inroept niet langer gevergd kan worden;

b. De nalatige partij is schadeplichtig voor zover de andere partij schade heeft geleden of kosten heeft gemaakt;

c. Lopende overeenkomsten voor het webhosting pakket kunnen ieder moment opgezegd worden met inachtneming van 7 verwerkingsdagen.

d. Indien opzegging door Smit Creative geschiedt als gevolg van belemmering door de opdrachtgever van uitvoering van de opdracht, dan is opdrachtgever de gehele aanneemsom verschuldigd vermeerderd met de eventueel door Smit Creative geleden schade;

e. Zowel ontbinding als opzegging van de overeenkomst door één der partijen geschiedt schriftelijk en onder opgaaf van redenen.

f. Indien de overschrijding van dien aard is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat deze overeenkomst gestand doet, dan is opdrachtgever gerechtigd om de opdracht bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 4 weken te annuleren;

g. Indien de zaken bij de opdrachtgever worden afgeleverd dan dient de opdrachtgever de kosten van het transport te dragen;

i. Bij levering onder rembours dient de opdrachtgever alvorens de zending te accepteren, na te gaan of de zaken in onbeschadigde staat zijn;

j. De opdrachtgever draagt zorg voor verzekering tijdens het vervoer.

8. Opzegging en ontbinding
Geen recht tot ontbinding van deze overeenkomst bestaat in geval van tijdelijke overmacht, tenzij instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

9. Betalingen
9.1. Overschrijvingen en iDeal

a. Alle door Smit Creative aan opdrachtgever uitgebrachte facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan;

b. Bij het uitblijven van tijdige betaling en het verstrijken van de laatste dag van betalingstermijn, verstuurt Smit Creative een herinnering, waarna de opdrachtgever binnen de vervaldatum de openstaande som alsnog kan voldoen.

c. Wanneer ook betalingstermijn van de eerste herinnering verstreken is, wordt de aanmaning verstuurd en is de opdrachtgever een wettelijke vertragingsrente verschuldigd over de openstaande som;

d. Bij uitblijven van betaling van de aanmaning heeft de opdrachtgever 30 dagen de tijd gehad om de betaling te voldoen en wordt de betalingsopdracht uit handen gegeven en is de opdrachtgever tevens een vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van het te incasseren bedrag bedragen met een minimum van €150,-

e. Smit Creative is gerechtigd het werk terug te vorderen/ongedaan te maken wanneer de betalingstermijn van de factuur met 60 dagen overschreden wordt.

f. De opdrachtgever is niet bevoegd om zich te beroepen op compensatie of schuldverrekening, een beroep hierop is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2. Betalingen: automatische incasso (SEPA)
a. Webhosting kan zowel maandelijks als per kwartaal automatisch geïncasseerd worden.

b. De opdrachtgever wordt ten allen tijden verantwoordelijk gehouden voor het aan Smit Creative voorzien van de juiste ten naamstelling en IBAN-rekeningnummer;

c. Wanneer de eerste automatische incasso niet voldaan kon worden, zal Smit Creative enkele dagen later een tweede poging tot automatisch incasseren doen;

d. Bij een mislukte tweede incasso-poging dient de opdrachtgever het bedrag zelf over te maken door middel van overschrijving of iDeal-betalingen;

e. Bij de mislukte pogingen tot automatische incasso’s en het uitblijven van betalingen door de opdrachtgever, heeft Smit Creative het recht de webhosting in quarantaine te zetten, hierdoor is de website voor bezoekers niet beschikbaar. Smit Creative is hierbij niet verantwoordelijk voor de eventuele geleden schade of gemiste winst van de opdrachtgever. Naast de aanmaning dient de opdrachtgever tevens een wettelijke vertragingsrente en een vergoeding van €50,- per abonnement te betalen voor het uit quarantaine halen van de website en administratiekosten;

10. Reclame
a. De opdrachtgever dient bij onregelmatigheden binnen 7 dagen na eindoplevering schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te reclameren bij Smit Creative na het verstrijken van dit termijn wordt de opdrachtgever geacht de prestaties en/of facturen van Smit Creative te hebben goedgekeurd;

b. De opdrachtgever is gehouden de ontvangen zet-/druk- en andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en gebreken terstond aan Smit Creative kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever afwijkingen en fouten niet heeft opgemerkt dan is Smit Creative hiervoor niet aansprakelijk;

c. De opdrachtgever kan geen aanspraken jegens Smit Creative maken of reclames doen gelden zolang hij niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Smit Creative.

11. Afwijkingen
Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, die gezien de aard van de opdracht van geringe betekenis zijn, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding; Met geringe betekenis wordt bedoeld “een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk”;

12. Aansprakelijkheid
a. Smit Creative is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaak, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid;

b. De omvang van de eventuele door Smit Creative te vergoeden schade zal, behoudens het elders in dit artikel bepaalde, nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van het aan opdrachtgever geleverde.

c. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Smit Creative kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Smit Creative is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13. Intellectueel eigendom
a. De opdrachtgever garandeert dat de door haar ter beschikking te stellen zaken, ten behoeve van de uit te voeren opdracht, geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Smit Creative ten aanzien van elke aanspraak uit schadevergoeding of welke vordering dan ook die een derde instelt tegen Smit Creative;

b. Indien een derde zich op een dergelijk recht beroept dan is Smit Creative gerechtigd om de verdere uitvoering op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk vaststaat wie rechthebbende is;

c. Smit Creative is en blijft volledig gerechtigde van de door hem of door hem ingeschakelde derden vervaardigde zaken. De door Smit Creative geleverde zaken mogen daarom niet zonder diens schriftelijke toestemming verveelvoudigd of gepubliceerd worden, ongeacht of deze door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd worden. Een en ander tenzij in de tussen partijen gesloten overeenkomst anders is bepaald;

d. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Smit Creative het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Smit Creative (of door daar ingeschakelde derden) vervaardigde werken. Het recht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

14. Eigendomszaken in het kader van de opdracht vervaardigd
a. De goederen die in het kader van de opdracht door Smit Creative zijn vervaardigd blijven eigendom van Smit Creative ook als deze op een aparte post op de factuur zijn vermeld;

b. Smit Creative is slechts gehouden de in lid a bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven voor zover dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

d. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Smit Creative het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Smit Creative (of door daar ingeschakelde derden) vervaardigde werken. Het recht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

15. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door Smit Creative verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Smit Creative totdat de factuur en eventuele bijkomende kosten (zoals vertragingsrente en buitengerechtelijk kosten) geheel zijn voldaan. Zolang facturen openstaan is het de opdrachtgever verboden om deze zaken te verhuren, in eigendom tot zekerheid over te dragen of in pand te geven of anderszins te bezwaren of te vervreemden;

b. Smit Creative is gerechtigd goederen die door de opdrachtgever ter beschikking, bewaring of bewerking zijn gesteld, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten en vorderingen van Smit Creative op opdrachtgever.

16. In bewaring genomen zaken
a. Smit Creative zal de zorg van ene goed bewaarder betrachten ten aanzien van door de opdrachtgever aangeleverde zaken;

b. De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring, onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, alle risico’s ten aanzien van de in bewaring gegeven zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten;

c. De opdrachtgever dient van de in bewaring gegeven/aangeleverde goederen een duplicaat onder zich te houden, voor het geval de goederen verloren gaan of niet meer gebruikt kunnen worden.

17. Aangeleverde materialen en producten
a. Indien de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst materialen of producten ter bedrukking dient aan te leveren dan dient hij deze in voldoende mate, tijdig, deugdelijk en in goede staat op een ten behoeve van de normale planmatige productie tijdstip aan te leveren. De opdrachtgever dient hiertoe instructies aan Smit Creative te vragen;

b. Smit Creative is niet gehouden de van de opdrachtgever verkregen zaken voorafgaande aan de bedrukking op de geschiktheid daartoe te onderzoeken. Een gebrek in de kwaliteit van deze materialen of het ontbreken van de juiste eigenschappen kan niet leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Smit Creative, noch tot enig recht tot opschorting tot betaling van de door Smit Creative verrichte werkzaamheden aan de zijde van opdrachtgever;

c. De opdrachtgever dient Smit Creative op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

18. Geschillen
a. Op de betrekking tussen Smit Creative en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Dordrecht. Bemiddeling inzake internet-/domein-/datahosting

19. Bemiddeling
a. Smit Creative sluit in eigen naam doch namens de opdrachtgever een overeenkomst met de Provider. Smit Creative verkrijgt daartoe bij deze een volmacht namens de Opdrachtgever tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst met een Provider. Deze volmacht houdt onder meer in dat de door de Provider gehanteerde contractuele bepalingen en algemene voorwaarden rechtstreeks tussen de Provider en opdrachtgever tot stand komen en gelden. Smit Creative is in een dergelijk geval géén contractpartij.

b. Omdat contractuele consequenties voor de Opdrachtgever zijn wordt deze geacht zich te verdiepen in de contractuele bepalingen, algemene voorwaarden en eventuele richtlijnen van de Provider. Deze stukken zijn in te zien op de website van de Provider en worden op verzoek van de Opdrachtgever aangeleverd door Smit Creative.

20. Verplichtingen Opdrachtgever
a. De Opdrachtgever zal zich bij het gebruik van de Providersdienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Opdrachtgever zal zich onthouden van gedrag waardoor andere internetgebruikers hinder (kunnen) ondervinden dan wel waardoor schade (kan) worden toegebracht aan het technische systeem van de Provider.

b. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het technische systeem en de geboden faciliteiten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke regelgeving, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

c. Opdrachtgever zal afdoende maatregelen treffen ter beveiliging van zijn computer, het netwerk of het besturingssysteem (hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen.)

21. Beperking aansprakelijkheid
a. Smit Creative oefent geen invloed uit op de beschikbaarheid, tijdige oplevering en of het functioneren van de diensten van de Provider en aanvaard daarom geen aansprakelijkheid voor gebreken in die dienst.

b. Voor zover Smit Creative op enig moment toch aansprakelijk zou zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot slechts de geleden directe schade, met een maximum van het bedrag waartoe haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van het aan opdrachtgever geleverde.

c. Smit Creative is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en immateriële schade van de Opdrachtgever of derden.

d. Eventuele rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst verjaren door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment dat de Opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vordering.

23. Browser Compabiliteit
Voor websites/webshop’s draagt Smit Creative de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Safari, Firefox en Microsoft Internet Explorer 5+, 6+ en 7.0). Smit Creative is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Smit Creative garandeert op generlei wijze dat het door Smit Creative gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

24. Onderhoud
Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website of webshop. Met onderhoud van de website of webshop wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaand pagina’s van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever. Ordenen en verwerken van verkregen informatie van de drachtgever op bestaande pagina’s van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.

a. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website of webshop geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Smit Creative.

b. Klein onderhoud: het wijzigen van woorden en korte teksten wordt tot en met 7 dagen na oplevering van een nieuwe door Smit Creative geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

25. Vrijwaring
a. Opdrachtgever vrijwaart Smit Creative voor elke aanspraak van de Provider en/of derden wegens handelen door Opdrachtgever:

b. Strijdig met haar contractuele bepalingen, algemene voorwaarden en richtlijnen;

c. Strijdig met wet, richtlijnen van de Reclame Code Commissie;

d. Waarmee rechten van derden in het algemeen het geding (kunnen) komen.

26. Misbruik
a. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de Provider het recht heeft om in bepaalde gevallen direct de toegang tot haar diensten te staken.

b. In geval van geconstateerd of vermoed internetmisbruik zijn Smit Creative noch de Provider aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van buitengebruikstelling van de faciliteiten.

27. Contract overname
Opdrachtgever is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tot hosting met de Provider over te dragen aan een derde.

28. In strijd algemene voorwaarden provider
In geval van enige strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de door de Provider gehanteerde Algemene voorwaarden gelden die van de Provider.

19. Bemiddeling
a. Smit Creative sluit in eigen naam doch namens de opdrachtgever een overeenkomst met de Provider. Smit Creative verkrijgt daartoe bij deze een volmacht namens de Opdrachtgever tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst met een Provider. Deze volmacht houdt onder meer in dat de door de Provider gehanteerde contractuele bepalingen en algemene voorwaarden rechtstreeks tussen de Provider en opdrachtgever tot stand komen en gelden. Smit Creative is in een dergelijk geval géén contractpartij.

b. Omdat contractuele consequenties voor de Opdrachtgever zijn wordt deze geacht zich te verdiepen in de contractuele bepalingen, algemene voorwaarden en eventuele richtlijnen van de Provider. Deze stukken zijn in te zien op de website van de Provider en worden op verzoek van de Opdrachtgever aangeleverd door Smit Creative.

20. Verplichtingen Opdrachtgever
a. De Opdrachtgever zal zich bij het gebruik van de Providersdienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Opdrachtgever zal zich onthouden van gedrag waardoor andere internetgebruikers hinder (kunnen) ondervinden dan wel waardoor schade (kan) worden toegebracht aan het technische systeem van de Provider.

b. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het technische systeem en de geboden faciliteiten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke regelgeving, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

c. Opdrachtgever zal afdoende maatregelen treffen ter beveiliging van zijn computer, het netwerk of het besturingssysteem (hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen.)

21. Beperking aansprakelijkheid
a. Smit Creative oefent geen invloed uit op de beschikbaarheid, tijdige oplevering en of het functioneren van de diensten van de Provider en aanvaard daarom geen aansprakelijkheid voor gebreken in die dienst.

b. Voor zover Smit Creative op enig moment toch aansprakelijk zou zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot slechts de geleden directe schade, met een maximum van het bedrag waartoe haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van het aan opdrachtgever geleverde.

c. Smit Creative is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en immateriële schade van de Opdrachtgever of derden.

d. Eventuele rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst verjaren door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment dat de Opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vordering.

23. Browser comptabiliteit
Voor websites/webshop’s draagt Smit Creative de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Safari, Firefox en Microsoft Internet Explorer 5+, 6+ en 7.0). Smit Creative is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Smit Creative garandeert op generlei wijze dat het door Smit Creative gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

24. Onderhoud
Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website of webshop. Met onderhoud van de website of webshop wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaand pagina’s van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever. Ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.

a. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website of webshop geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Smit Creative.

b. Klein onderhoud: het wijzigen van woorden en korte teksten wordt tot en met 7 dagen na oplevering van een nieuwe door Smit Creative geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

25. Vrijwaring
a. Opdrachtgever vrijwaart Smit Creative voor elke aanspraak van de Provider en/of derden wegens handelen door Opdrachtgever:

b. Strijdig met haar contractuele bepalingen, algemene voorwaarden en richtlijnen;

c. Strijdig met wet, richtlijnen van de Reclame Code Commissie;

d. Waarmee rechten van derden in het algemeen het geding (kunnen) komen.

26. Misbruik
a. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de Provider het recht heeft om in bepaalde gevallen direct de toegang tot haar diensten te staken.

b. In geval van geconstateerd of vermoed internetmisbruik zijn Smit Creative noch de Provider aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van buitengebruikstelling van de faciliteiten.

27. Contract overname
Opdrachtgever is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tot hosting met de Provider over te dragen aan een derde.

28. In strijd algemene voorwaarden provider
In geval van enige strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de door de Provider gehanteerde Algemene voorwaarden gelden die van de Provider.